Σελίδες

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

Χάραξε την Εὐχή τοῦ ᾿Ιησοῦ στον νοῦ σου και λέγε αὐτήν μυστικά...

 Μικρό απάνθισμα από τις διδασκαλίες του Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ

Α.῾Η ᾿Αδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ

(Από το βιβλιο –Τα κρίνα του Αγρού-Κεφάλαια κδʹ)


«᾿Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου,καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ.ληʹ4)

α. Νὰ εἶσαι σταθερὰ προσηλωμένος στὸν Θεό, διότι ᾿Εκεῖνος θὰ,σὲ καθοδηγήση στὸ κάθε τι καὶ θὰ σοῦ ἀποκαλύψη, διὰ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, ὅλα τὰ ἐπουράνια καὶ τὰ ἐπίγεια μυστήρια.

β. ῾Ο νοῦς μας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι σταθερὰ καὶ ἀπόλυτα προσηλωμένος στὸν Θεό, ἂν δὲν ἀποκτήσουμε τὶς ἑξῆς τρεῖς ἀρετές: τὴν ἀγάπη σὲ Αὐτὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους, τὴν ἐγκράτεια κα τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή.

γ. ῾Η ἀγάπη ἐξορίζει τὴν ὀργή, ἡ ἐγκράτεια ἐξασθενίζει τὴν σαρκικὴ ἐπιθυμία καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχὴ διώκει ἀπὸ τὸν νοῦ τοὺς λογισμούς, φυγαδεύουσα ταυτόχρονα τὴν ἐχθρότητα καὶ τὴν ἔπαρσι.

δ. ῾Η Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ εἶναι ἐργασία κοινὴ τῶν ᾿Αγγέλων καὶ τῶν ἀνθρώπων· μὲ τὴν προσευχὴ αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι πλησιάζουν σύντομα τὴν ζωὴ τῶν ᾿Αγγέλων.

ε. ῾Η Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ εἶναι ἡ πηγὴ ὅλων τῶν καλῶν ἔργων καὶ ἀρετῶν καὶ ἐξορίζει μακρυὰ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τὰ σκοτεινὰ πάθη·
ἀπόκτησε αὐτήν, καὶ πρὶν νὰ ἀποθάνης θὰ ἀποκτήσης ψυχὴ ἀγγελικήϛ. ῾Η Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ εἶναι θεϊκὴ ἀγαλλίασις. Εἶναι πολύτιμη σὰν ξίφος. Κανένα ἄλλο πνευματικὸ ὅπλο δὲν δύναται νὰ ἀναχαιτίση τόσο ἀποτελεσματικὰ τοὺς δαίμονας· κατακαίει αὐτούς, ὅπως ἡ φωτιὰτὰ βάτα.

ζ. Αὐτὴ ἡ προσευχὴ ἀναφλέγει ὁλόκληρο τὸν ἐσωτερικὸ ἄνθρωπο καὶ τοῦ φέρνει ἀνέκφραστη χαρὰ καὶ εὐφροσύνη· ἔτσι, ἀπὸ τὴν [πνευματικὴ] ἡδονὴ καὶ τὴν γλυκύτητα, ὁ ἄνθρωπος ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν ζωὴ αὐτὴ καὶ θεωρεῖ κάθε τι γήϊνο σὰν χῶμα καὶ στάκτη.
η. ῞Οποιος μὲ πόθο καὶ χωρὶς διακοπή, σὰν τὴν ἀνάσα ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὰ στήθη του, ἐπαναλαμβάνει τὴν Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ, τὸ «Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με!», σύντομα θὰ γίνη κατοικητήριο τῆς ῾Αγίας Τριάδος, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, ἡ ῾Οποία «μονὴν παρ᾿ αὐτῷ ποιήσει» (πρβλ. ᾿Ιω.ιδʹ 23).

θ. Τότε ἡ Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ θὰ καταβροχθίζη τὴν καρδιὰ καὶ ἡ καρδιὰ τὴν Εὐχή· τότε ὁ ἄνθρωπος, ἀσκώντας νύκτα καὶ ἡμέρα τὴν εὐλογημένη αὐτὴν ἐργασία, θὰ λυτρωθῆ ἀπὸ ὅλες τὶς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ.

ι. Εἴτε στέκεσαι εἴτε κάθεσαι εἴτε τρῶς εἴτε ταξιδεύεις εἴτε κάνεις ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ἐπαναλάμβανε ἐπίμονα τὴν Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἀσκώντας ἰσχυρὴ βία στὸν ἑαυτό σου, διότι αὐτὴ πλήττει τοὺς ἀοράτους ἐχθροὺς σὰν ἕνας πολεμιστὴς μὲ φονικὴ λόγχη.

ια. Χάραξε τὴν Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ στὸν νοῦ σου καὶ λέγε αὐτὴν μυστικά, χωρὶς δισταγμὸ ἢ συστολή, ἀκόμη καὶ στοὺς χώρους τῆς σωματικῆς ἀνάγκης!

ιβ. ῞Οταν ἡ γλῶσσα καὶ τὰ χείλη σου κουραστοῦν, προσευχήσου μόνο μὲ τὸν νοῦ· ὅταν πάλι ὁ νοῦς κουραστῆ ἀπὸ τὴν ἐπίμονη αὐτοσυγκέντρωσι καὶ ἡ καρδιὰ πονέση, τότε κάνε μία διακοπὴ καὶ πιάσε τὴν ψαλμωδία.

ιγ. ᾿Απὸ τὴν προσευχή, ποὺ ἀσκεῖται γιὰ πολὺ καιρὸ μὲ τὴν γλῶσσα, γεννιέται ἡ προσευχὴ τοῦ νοῦ, ἡ νοερὰ προσευχή· καὶ ἀπὸ τὴν προσευχὴ τοῦ νοῦ γεννιέται ἡ προσευχὴ τῆς καρδιᾶς, ἡ καρδιακὴπροσευχή.

ιδ. Νὰ μὴ λέγης τὴν Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ δυνατὰ μὲ τὸ στόμα, ἀλλὰ ὅσο χρειάζεται γιὰ νὰ τὴν ἀκοῦς· καὶ τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς νὰ μὴ στρέφης τὴν σκέψι σου ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, σὲ κοσμικὰ καὶ μάταια πράγματα, ἀλλὰ νὰ μένης, πολεμώντας τὴν ραθυμία, στὴν μνήμη τῆς Εὐχῆς καὶ μόνο.

ιε. ῾Η προσευχὴ δὲν εἶναι παρὰ ἡ διαχωριστικὴ γραμμὴ ἀνάμεσα στὸν ὁρατὸ καὶ τὸν ἀόρατο κόσμο, γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀφοσιώνουμε τὸν νοῦ μας σὲ αὐτήν. ῞Οπου στέκεται τὸ σῶμα, ἐκεῖ πρέπει νὰ εὑρίσκεται μαζί του καὶ ὁ νοῦς, μὴν ἔχοντας κανένα λογισμὸ ἐκτὸς,ἀπὸ τὰ λόγια τῆς Εὐχῆς.

ιϛ. Οἱ ῞Αγιοι Πατέρες λέγουν, ὅτι ἂν κανεὶς προσεύχεται μὲ τὰ χείλη, ὁ νοῦς του ὅμως εἶναι ἀπρόσεκτος, κοπιάζει μάταια, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς προσέχει τὸν νοῦ καὶ ὄχι τὰ πολλὰ λόγια· ἡ νοερὰ προσευχὴ δὲν ἀνέχεται νὰ ἔχη ὁ νοῦς καμμία φαντασία ἢ ἀκάθαρτη σκέψι.

ιζ. ῍Αν δὲν ἐθισθῆ κανεὶς στὴν νοερὰ Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ, δὲν θὰ δυνηθῆ νὰ ἀποκτήση τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή.

ιη. ῍Αν ἡ Εὐχὴ τοῦ γίνη συνήθεια καὶ περάση μέσα στὴν καρδιά του, θὰ ξεχύνεται ἀπὸ αὐτὴν ὅπως ἀναβλύζει τὸ νερὸ ἀπὸ μία πηγή.

ιθ. ῞Ο,τι καὶ ἂν κάνη τότε ὁ ἄνθρωπος, ὅλες τὶς ὧρες καὶ σὲ ὅλους τοὺς τόπους, εἴτε εἶναι ξύπνιος εἴτε κοιμᾶται, θὰ κινῆται αὐθόρμητα στὴν ἐπανάληψι τῆς Εὐχῆς· ναί, ἀκόμη καὶ ὅταν νυστάζη ἢ τὸν παίρνη ὁ ὕπνος, ἀκόμη καὶ τότε ἡ Εὐχὴ θὰ τὸν ξυπνάη, ἀναβλύζουσα ἀκατάπαυστα ἀπὸ τὴν καρδιά του.

κ. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ προσευχὴ αὐτὴ εἶναι τόσο μεγάλη, ὅταν δὲν ἐγκαταλείπεται ποτέ, διότι ἂν καὶ τὰ χείλη κουράζωνται καὶ τὸ σῶμα ναρκώνεται, τὸ πνεῦμα ὅμως δὲν κοιμᾶται ποτέ.

κα. ῞Οταν ἐκτελῆ κανεὶς μὲ προσήλωση κάποια ἀναγκαία ἐργασία ἢ ὅταν λογισμοὶ εἰσορμοῦν στὸν νοῦ του ἢ ὅταν ὁ ὕπνος τὸν καταβάλλη, τότε πρέπει νὰ προσεύχεται ζωηρὰ μὲ τὰ χείλη καὶ τὴν γλῶσσα, ὥστε ὁ νοῦς του νὰ ἀκούη τὴν φωνή· ὅταν πάλι ὁ νοῦς εἶναι εἰρηνικὸς καὶ ἤρεμος ἀπὸ λογισμούς, τότε ὁ ἄνθρωπος ἂς προσεύχεται μόνο νοερά.

κβ. Αὐτὸς ὁ δρόμος τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖ συντομώτερα στὴν σωτηρία, ἀπ᾿ ὅ,τι ὁ ἄλλος μὲ τοὺς ψαλμούς, τοὺς ἀσματικοὺς κανόνες καὶ τὶς συνήθεις προσευχές, ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ἐγγράμματοι.

κγ. ῞Οσον διαφέρει ὁ ὥριμος ἄνθρωπος ἀπὸ ἕνα παιδί, ἄλλο τόσο καὶ ἡ νοερὰ ἀδιάλειπτος προσευχὴ ἀπὸ μίαν ἄλλη, ποὺ ἔχει συνταχθῆ τεχνητά.

κδ. ῾Η προσευχὴ τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς εἶναι γιὰ τοὺς προχωρημένους.
Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

Ο Άγιος Ηγούμενος Θεόδωρος Μάρτυρας του Crowland της Αγγλίας

Ο Άγιος Θεόδωρος του Crowland της Αγγλίας 
Στις 9 Απριλίου τιμούμε την μνήμη του Αγίου Μάρτυρα Θεοδώρου, Ηγουμένου του Crowland (Croyland) και των μοναχών του. 


Το έτος 870 είναι ιδιαίτερα αξιομνημόνευτο λόγο των βίαιων επιθέσεων των παγανιστών Δανών, οι οποίοι σε διάφορα μέρη της Αγγλίας έσφαξαν αναρίθμητα θύματα, μέσα στην δίψα τους για κατάκτηση και από μίσος για την αγία μας πίστη, διαλέγοντας κατά προτίμηση πιστούς, ιερείς και μοναχούς και των δύο φύλων. Το Lincolnshire και η Ανατολική Αγγλία ήταν ανάμεσα στις επικράτειες που υπέφεραν περισσότερο, και εκεί, λίγο πριν το ένδοξο μαρτύριο του Αγίου Edmund, τα μεγαλύτερα μοναστήρια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Το Bardney του Lincolnshire, όπου τα λείψανα του Αγίου Oswald  αναπαύονταν για χρόνια, καταστράφηκε ολοσχερώς και όλοι οι μοναχοί σφαγιάστηκαν αφήνοντας πίσω μόνο τα ονόματα τους. 

Το ίδιο συνέβη και στο Ely, όπου οι δύο μοναστικές κοινότητες ανδρών και γυναικών που ιδρύθηκαν από την αγία Etheldreda καταστράφηκαν. Στο Peterborough, που τότε ονομαζόταν Medehampstead, ο Ηγούμενος Hedda και όλοι οι μοναχοί του, 84 στον αριθμό, σφαγιάστηκαν όλοι, τα ιερά των αγίων βεβηλώθηκαν και η βιβλιοθήκη κάηκε. Ήταν στις 26 ή στις 30 του Αυγούστου όταν οι βάρβαροι έφτασαν στο  Croyland, τον ευλογημένο τόπο όπου ασκήτεψε ο άγιος Guthlac. Η Θεία Λειτουργία είχε μόλις τελειώσει όμως οι ιερείς δεν είχαν φύγει από το ιερό όταν οι παγανιστές εισέβαλαν μέσα στην εκκλησία. 

Ο λειτουργός ιερέας, ο οποίος ήταν ο Ηγούμενος Θεόδωρος, ο διάκονος  Elfgetus και ο υποδιάκονος Savinus σφαγιάστηκαν μέσα στα ιερά άμφια τους μπροστά στο ιερό. Μαζί τους σφαγιάστηκαν και ο Egdred με τον Ulrickο.  Μερικοί ενορίτες γλύτωσαν και κρύφτηκαν σε ένα γειτονικό δάσος, όμως όσοι επέλεξαν να κρυφτούν μέσα στα σπίτια τους φαίνεται πως εντοπίστηκαν και σφάχτηκαν βίαια. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο ηγούμενος Askegar και ο μοναχός Sethwin καθώς και άλλοι δύο σεβάσμιοι μοναχοί, ο Grimkeld  και ο Agamund, οι οποίοι είχαν κλείσει τα εκατό τους χρόνια. Το ιερό του αγίου Guthlac βεβηλώθηκε και ο άγιος τόπος αφέθηκε σε μία κατάσταση απόλυτης ερήμωσης. Ήταν το ίδιο διάστημα όταν το Μοναστήρι του Bennet Hulme στο Norfolk καταστράφηκε κατά τον ίδιο τρόπο, και ο άγιος άνδρας Suniman, για τον οποίο είχε χτιστεί σχεδόν 50 χρόνια πριν, θανατώθηκε μαζί με όλη την μοναστική του κοινότητα. 

Ανάμεσα στους αγίους των οποίων τα λείψανα τιμώνταν στην Εκκλησία του Μοναστηριού του Thorney στο Cambridgeshire, βρίσκουμε τα ονόματα των  Torthred, Thancred και Tova, οι οποίοι λέγετε πως ήταν αναχωρητές που ζούσαν στο Thorney, ή όπως ονομαζόταν τότε , Ancarig, και μαρτύρησαν από τους Δανούς το ίδιο έτος,  870.  Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις παραδόσεις της Βρετάνης (η Βρετάνη της Γαλλίας), ο  Torthred  δραπέτευσε και εγκαταστάθηκε σε αυτή τη χώρα όπου μία ενορία στην επισκοπή του Quimper φέρει το όνομα του σαν άγιος Touredec. 

 Άγιοι Μάρτυρες Θεόδωρε, Elfgetus, Savinus, Egdred, Ulrick, Askegar, Sethwin, Grimkeld και Agamund και όλοι οι άγιοι του Crowland πρεσβεύσατε υπέρ υμών. 

Αγγλικό κείμενο εδώ 

Μετάφραση Orthodoxy-Rainbow Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

῞Οποιος δεν ἀποτίει την ὀφειλόμενη τιμή στις εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου και τῶν ἁγίων, δεν θα μπορέσει να γίνει δεκτός στη Βασιλεία τῶν οὐρανῶν

Από το Συναξάρι του Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου


 Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ὁ τύραννος Θεόφιλος καταδίωκε ἀγρίως τὴν ᾽Εκκλησία καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς μοναχοὺς ποὺ ὑπερασπίζονταν τὶς ἅγιες εἰκόνες, ὁ Θεὸς φανέρωσε τὴ δύναμη τῆς ἀληθινῆς πίστεως κάνοντας νέα θαύματα μὲ μεσολαβητὴ τὸν ἅγιο ἐρημίτη. Καθὼς πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του ὁ Θεόφιλος ἄρχισε νὰ ἀμφιβάλλει γιὰ τὴν ὀρθότητα ὅσων πίστευε (841), ἀπέστειλε μερικοὺς ἀγγελιοφόρους του στὸν ἅγιο ᾽Ιωαννίκιο, γιὰ νὰ λάβει συμβουλές. ῾Ο μακάριος Γέρων ἦταν κατηγορηματικός. Τοὺς εἴπε: 
 ῞Οποιος δὲν ἀποτίει τὴν ὀφειλόμενη τιμὴ στὶς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν ἁγίων, δὲν θὰ μπορέσει νὰ γίνει δεκτὸς στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἀκόμη καὶ ἄν ἑζησε μιὰ κατὰ τὰ ἄλλα ἐνάρετη ζωή. ῞Οπως ἀκριβῶς ὅσοι περιφρονοῦν τὴ δική σου εἰκόνα, βασιλέα, τιμωροῦνται αὐστηρά, τὸ ἴδιο καὶ ὅσοι ἐμπαίζουν τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ θὰ ριφθοῦν στὸ αἰώνιο πῦρ. 
 Λέγεται ὅτι τὸν ἑπόμενο χρόνο, καθὼς ὁ Θεόφιλος ἧταν στὰ τελευταῖα του, εἶπε νὰ τοῦ φέρουν μία εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀσπάσθηκε μὲ δάκρυα πρὶν ξεψυχήσει. ῾Η γυναίκα του, ἡ εὐσεβεστάτη αὐγούστα Θεοδώρα (11 Φεβρ.), φρόντισε γρήγορα νὰ χειροτονηθεῖ ὁ Μεθόδιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (14 ᾽Ιουν.), κατὰ τὴν προφητεία τοῦ ὁσίου ᾽Ιωαννικίου, καὶ ἀπο κατέστησε ὁριστικὰ τὴν τιμὴ τῶν ἁγίων εἰκόνων (842).

«Νέος Συναξαριστής
της Ορθοδόξου Εκκλησίας»·
Τόμ. 3ος - Νοέμβριος Εκδόσεις «Ίνδικτος»·Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

Ο Χριστός στο Σταυρό έχει τα χέρια Του απλωμένα για να σε αγκαλιάσει

 Άγιος Βονιφάτιος (Saint Boniface) Ισαπόστολος Γερμανίας (+754)
«Ο Χριστός στον Σταυρό σκύβει το κεφάλι Του περιμένοντας σε, για να σε φιλήσει. Τα χέρια Του απλωμένα, για να σε αγκαλιάσει, τα χέρια Του ανοιχτά, για να σε πλουτίσει. Το σώμα Του απλώνεται, για να δώσει τον εαυτό Του ολοκληρωτικά. Τα πόδια Του είναι καρφωμένα, για να μείνει εκεί. Η πλευρά Του είναι ανοιχτή για σένα, για να σε αφήσει να μπεις εκεί». 

—Άγιος Βονιφάτιος Ισαπόστολος Γερμανίας (+754)Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι της Αγίας Melangell-Μελαγγέλα στην Ουαλία


Στο εκκλησάκι αυτό (ανήκει στην Καθολική εκκλησία) φυλάσσονται τα λείψανα της Αγίας Μελαγγέλας.  


Στο βίντεο αυτό ψέλνω το απολυτίκιο της αγίας Μελαγγέλας της Ουαλίας. Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Ο πνευματικός μου καθοδηγητής Ιερομόναχος Σεραφείμ (Ρόουζ) Ιστορίες της πρεσβυτέρας Μαρίας Κόταρ.
Για να διαβάσετε το πρώτο μέρος του άρθρου κλικ εδώ 
Για να διαβάσετε το δεύτερο μέρος του άρθρου κλικ εδώ 

O Άγιος Έντουαρντ, Bασιλιάς της Αγγλίας (βίντεο)

Όσιος Μαρτίνος ο Επίσκοπος Τουρ της Γαλλίας(βίντεο)